لیست قیمت

لیزر موهای زائد
ناحیه               قیمت (تومان) ناحیه               قیمت (تومان) ناحیه                      قیمت(تومان)
پشت لب+ چانه        30.000 باسن                        25.000 هر شانه                         15.000
پیشانی                  15.000 خط باسن                   10.000 خط ناف                          20.000
کنار هر گوش             10.000 بیکینی (کامل)             80.000 هر ساعد                        35.000
کل صورت                 45.000 وسط سینه                 10.000 هر بازو                            25.000
گردن                      20.000 دور هر سینه               10.000 هر ساق                         45.000
هر زیر بغل               20.000 شکم                       50.000 هر ران                            45.000
بیکینی                    50.000 گودی کمر                 30.000 روی هر دست/پا               50.000
خط بیکیننی             20.000 سرشانه تا کمر         60.000 کل بدن              390.000

 

لاغری  RF-LPG-CAV
ناحیه LPG-CAV RF
جوانسازی ------------------ 20.000
رفع غبغب ------------------ 17.500
شکم 54.000 20.000
پهلو 54.000 25.000
کمر 33.000 20.000
کتف 33.000 20.000
باسن 54.000 25.000
ران ها 63.000 25.000
ساق پا 33.000 17.500
بازو ها 33.000 17.500